GospodarkaMorska.tv

Ostatnie zmiany procedury administracyjnej

opublikowano: 08 luty 2018
Facebook Twitter Google Email

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Istota zmian w założeniach do projektu ustawy miała sprowadzać się przede wszystkim do usprawnienia procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej poprzez przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi. Kluczowe dla obywateli jest przede wszystkim wprowadzenie przepisów o rozstrzyganiu na korzyść strony.

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy zmian w przedmiocie:

1) zasad ogólnych postępowania administracyjnego;

2) zasad prowadzenia postępowania administracyjnego;

3) zasad powiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej;

4) zmian dotyczących zasad postępowania dowodowego;

5) nowej instytucji mediacji w ramach postępowania administracyjnego;

6) zmian dotyczących zakresu wydawanej decyzji;

7) nowej instytucji posiedzenia w trybie współdziałania;

8) nowej instytucji milczącego załatwienia sprawy;

9) zmian dotyczących zakresu postępowania odwoławczego;

10) nowej instytucji postępowania uproszczonego;

11) nowych regulacji dotyczących administracyjnych kar pieniężnych.
 
W ustawie nowelizującej kodeks postępowania administracyjnego rozszerzono katalog spraw normowanych przez ustawę. Zgodnie z art. 1 kodeksu postępowania administracyjnego wskazano, iż postępowanie przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych może być rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych albo załatwiane milcząco. W zakresie spraw unormowanych przez wspomnianą ustawę ujęta została procedura nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz tryb europejskiej współpracy administracyjnej.
 
Stan prawny: styczeń 2018.

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu, www.prawo-korporacyjne.pl.