GospodarkaMorska.tv

Nowe prawo wodne 2017

opublikowano: 16 sierpień 2017
Facebook Twitter Google Email

Celem nowej ustawy – Prawo wodne - jest zmiana nieefektywnego systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej.
 
Nowy system finansowania gospodarki wodnej, oparty na elastycznych instrumentach finansowych powinien więc znacznie przyczynić się do efektywnego i sprawnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz do wydatkowania środków na działania związane z zapewnieniem dostępności wód o odpowiednich parametrach jakościowych i we właściwej ilości.
 
1. Przyjęcie nowej struktury podmiotów w tym organów administracji właściwych w sprawach gospodarowania wodami wraz z określeniem ich kompetencji i odpowiedzialności.
2. Powstać ma nowy twór w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Nowe prawo wodne wprowadza również nowy system opłat za wodę.
System naliczania i wnoszenia w/w opłat jest dość złożony. Opłaty te składać się będą (w zależności od przyczyny ich wnoszenia) z tzw. opłaty stałej i zmiennej.
 
- stała - ustalana ma być przez Wody Polskie i przekazywana podmiotom zobowiązanym do ich ponoszenie w formie informacji rocznej. Wysokość opłaty uwzględniać będzie ilości wód, ścieków wskazane w pozwoleniach wodnoprawnych. Opłata ta ma być wnoszona na rachunek Wód Polskich przez zobowiązany do tego podmiot w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca po upływie każdego kwartału.
- zmienna- naliczana będzie zależnie od ilości pobranej wody ilości i jakości odprowadzonych ścieków, ilości odprowadzanych wód do wód, dla okresów kwartalnych. Ilość pobranych wód lub ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, ustalana ma być na podstawie odczytu wskazań przyrządów pomiarowych lub na podstawie danych z systemów pomiarowych.
 
Efektywność ww. regulacji będzie uzależniona w dużej mierze od przepisów wykonawczych, których kształt na dzień dzisiejszy jest nam nieznany.
 
Radca Prawny Mateusz Romowicz

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.euwww.prawo-korporacyjne.pl